Privacy Policy

Våre forpliktelser overfor deg! 

Du står i fokus, og dine personopplysninger er trygge hos oss. 

Du har kontroll over de personopplysningene vi har lagret, og har du noen spørsmål, eller ønsker at vi sletter din data, tar du kontakt med oss på hei@onalive.no 

Sammen med valget av produkter (arrangementer, distanser og tilleggsprodukter), som du til enhver tid har foretatt gjennom Onalive sin påmeldingsplattform utgjør dette dokumentet hele avtalegrunnlaget mellom Onalive og deg. 

I det følgende beskrives de tiltak vi har iverksatt for å gjøre din online påmelding og betaling til en god opplevelse som er 100% risikofri.  

Generelt 

Onalive utvikler og driver påmeldings- og betalingssystemer for egne og andre selskapers publikumsarrangementer. Alle arrangementer som formidles igjennom Onalive blir tydelig merket med arrangør. Når du melder deg på som deltaker ved et arrangement via Onalive sin plattform samtykker du til at Onalive og det arrangementet du kjøper billett til, kan sende meldinger til deg via post, e-post og SMS om dette arrangementet, og andre arrangementer som er nærliggende til det du har kjøpt billett til. Du forplikter deg til å sørge for at dine kontaktopplysninger er oppdaterte til enhver tid. 

Betaling 

Onalive benytter Bambora og Ultimat Sport som betalingsplattform. Gjennom Bambora kan du betale med Vipps, bankkort, faktura og/eller kredittkort. Mer informasjon om Bambora finner du her (www.bambora.com). Og her finner du mer informasjon om Ultimate Sport (https://www.ultimatesportservice.com/

Onalive kan ikke avkreves tilbakebetaling eller gjøres erstatningspliktig for det innbetalte beløpet og eventuelle følgekostnader forbundet med avlysning av arrangementet du kjøper billett til, om det ikke er ONA Live som står som arrangør. Dette omfatter også eventuelle mangler i leveringen av produkter du kjøper i tilknytning til arrangementene. Det ytes således ingen produkt- eller leveringsgaranti ovenfor deg, uansett hvilken betalingsmetode vedkommende har benyttet. Krav må rettes til arrangør av arrangementet.  

Onalive forbeholder seg retten til å rettsforfølge deltakeren i tilfelle vedkommende fremmer en urettmessig innsigelse mot dennes transaksjon før, under eller etter at arrangementet finner sted. Det er deltakerens ansvar å gjøre seg kjent med at Bambora eller Ultimate Sport utfører betalingstransaksjonen på vegne av arrangementet formidlet via Onalive, samt at deltakeren er erstatningspliktig for direkte, såvel som indirekte, kostnader som påføres Onalive og/eller arrangementet i tilfelle deltakeren fremmer en urettmessig innsigelse mot betalingstransaksjonen. 

Angrerett og refusjon 

Påmelding til arrangementer formidlet av Onalive er bindende og kan ikke refunderes via Onalive. For eventuelle arrangementspesifikke regler som gjelder videreformidling/salg av påmelding, overføring til andre av arrangørens arrangementer og refusjon henvises det til arrangementets hjemmeside hvor arrangør i et slikt tilfelle tar hånd om henvendelsen.  

Data- og betalingssikkerhet 

Onalive henter inn og oppbevarer alle persondata som behandles på vegne av arrangementet i systemer sikret med SSL/TSL-kryptert kommunikasjon. Onalives påmeldings- og betalingsplattform OnReg har PCI-sertifisering og sjekkes månedlig av TrustKeeper. 

Onalive lagrer ingen data fra betalingskort. 

Databehandling  

Onalives behandling av persondata er underlagt reglene i personvernlovgivningen.    Onalive behandler persondata på vegne av arrangementet med det formål at arrangementet kan selge påmeldinger og motta online betalinger til arrangementet. Onalive vil på vegne av arrangementet innhente nødvendig informasjon for at Onalive skal kunne levere den solgte påmeldingen til deg i sin helhet, herunder levering av deltakerinformasjon (trykt og digitalt), levering av billett, samt levering av deltakerens resultat (f.eks. tid og plassering) på en eller flere av følgende plattformer: trykte resultatlister, trykte diplomer, hjemmesider, sosiale medier, smarttelefon-apper, e-post og SMS. 

Persondata innhentet av Onalive på vegne av arrangementet gis ikke videre til tredjepart, med mindre dette aktivt aksepteres av deltakeren i forbindelse med datavalg på påmeldingsskjemaet for arrangementet. 

Persondata som behandles av Onalive på vegne av arrangementet kan eksempelvis omfatte (men er ikke begrenset til): 

 • Distanse (til resultatliste og deltakerinformasjon) 

 • Nasjonalitet (til resultatliste og kommunikasjonsspråk) 

 • For- og etternavn (til resultatliste, deltakerinformasjon og levering av startnummer) 

 • Kjønn (til resultatliste aldersklasseberegning) 

 • Fødselsdato (til resultatliste aldersklasseberegning) 

 • Klubb og/eller lag (til resultatliste og deltakerinformasjon) 

 • Tidligere resultater eller forventet tid (til plassering i korrekt startgruppe) 

 • Adresse, postnummer, by og land (til deltakerinformasjon og levering av startnummer) 

 • Produktvalg: f.eks. t-skjortestørrelse, veldedighetsdonasjoner, transport, hotell e.l. 

 • Interesser: f.eks interesser innenfor ulike arrangementer, produkter, eller lignende 

 • Samtykkevalg: f.eks. nyhetsbrev, tredjeparts tilbud e.l. 

Onalive og arrangementet har rett til å trykke ovenfor nevnte informasjon på deltakermateriale som er nødvendig for utførelsen av arrangementet, herunder eksempelvis startnummer, navnekort, deltakermappe, bagasjeetiketter, sykkelmerking eller lignende.    Onalive og arrangementet har rett til å benytte persondata til statistiske og tekniske formål for å forenkle brukeropplevelsen og kjenne igjen brukeres identitet internt på Onalives plattformer. 

Oppbevaring og hosting av persondata 

Persondata som behandles av Onalive på vegne av arrangementet, oppbevares i Onalives cloud som hostes på Amazon sin EC2-plattform i Irland (EU). 

Presentasjon og sletting av persondata 

For løp og aktivitetsarrangementer, vil din persondata presenteres på deltaker- og resultatlister på vegne av arrangementet, herunder begrenset til nødvendige data som arrangør trenger for å utføre dets arrangement. Dette vil typisk omfatte (men er ikke begrenset til); 

 • Nasjonalitet 

 • For- og etternavn 

 • Distanse 

 • Alder og aldersklasse (kjønn og aldersintervall) 

 • Startgruppe og startnummer 

 • Klubb og/eller lag 

 • By 

 • Region/land 

 • Tider (starttid, mellomtider og sluttid) 

 • Plasseringer (overalt, kjønn og aldersklasse) 

 • Status (ikke startet, startet, fullført, slettet eller diskvalifisert) 

Presenterte persondata på deltaker- og resultatlister lagres på permanent basis uten slettemulighet, med henvisning til unntakene i personvernlovgivningen for samfunnsrelaterte historiske og statistiske data. 

Bilder og video 

På alle arrangementene vil det bli tatt bilder og/eller video. Dette materialet er tilgjengelig på lik linje med presentasjon av resultatdata, omtalt i tidligere nevnte avsnitt. Onalive forbeholder seg retten til å fjerne bilde- og/eller videomateriale uten forvarsel, om disse ikke overholder normale etiske retningslinjer for hva som kan vises offentlig. Bilder tatt på arrangementet kan bli benyttet i markedsføring. Arrangør av arrangement er ansvarlig for å innhente samtykke av deltaker til at bilder hvor tre eller færre deltakere fremkommer i fokus. I etterkant av arrangementet kan deltaker trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte arrangør direkte. 

Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 

Onalive har ansvaret for at gjennomføre påkrevd tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende sikkerhetsnivå. Tiltakene skal gjennomføres med hensyntagen til det aktuelle tekniske nivået, implementeringskostnadene og den aktuelle behandlingens karakter, omfang, sammensetning og formål samt risiko av ulik sannsynlighet og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og frihetsrettigheter. Onalive tar bl.a. hensyn til kategorien av personopplysninger ved fastleggelsen av disse tiltakene.    Onalive gjennomfører passende tekniske og organisatoriske tiltak på en slik måte at behandlingen av personopplysninger oppfyller kravene i den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.   

Medarbeiderforhold 

Onalive skal påse at medarbeidere som behandler personopplysninger har forpliktet seg til fortrolighet eller er underlagt en passende lovbestemt taushetsplikt.    Onalive påser at tilgangen til personopplysninger begrenses til de medarbeiderne som trenger å behandle personopplysninger for å kunne oppfylle leveringsforpliktelsene ovenfor deltakeren i henhold til dette dokumentet.    Onalive påser at medarbeidere som behandler personopplysninger om deltakeren kun behandler disse i samsvar med dette dokumentet.   

Sikkerhetsbrudd 

Onalive informerer uten unødig forsinkelse deltakeren om brudd på persondatasikkerheten som potensielt kan føre til vilkårlig eller ulovlig tilintetgjørelse, tap, endring, uautorisert videreformidling av eller adgang til personopplysningene som behandles for deltakeren. Videre skal Onalive bistå deltakeren med å sikre overholdelse av deltakerens forpliktelser til å (i) dokumentere alle brudd på persondatasikkerheten, (ii) anmelde eventuelle brudd på persondatasikkerheten til kompetent(e) tilsynsmyndighet(er) og (iii) underrette de registrerte om slike brudd på persondatasikkerheten.   

Bistand og dokumentasjon for overholdelse av forpliktelser 

Onalive skal på deltakerens anmodning gi deltakeren tilstrekkelig informasjon til at deltakeren kan påse at kravene i den gjeldende personvernlovgivningen overholdes. Onalive skal videre gi tillatelse og bidra til eventuelle revisjoner, herunder inspeksjoner som foretas av en revisor som er autorisert til dette av deltakeren.    Onalive skal straks underrette deltakeren hvis Onalive mener at en henvendelse i henhold til det ovenfor nevnte er i strid med den gjeldende personvernlovgivningen.    Onalive bistår deltakeren i påkrevd og rimelig omfang med oppfyllelsen av deltakerens forpliktelser ved behandling av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning som er omfattet av dette dokumentet, herunder ved: 

 • besvarelse av henvendelser fra de registrerte om utøvelse av disses rettigheter 

 • konsekvensanalyser 

 • forutgående høringer fra tilsynsmyndighetene.

Databehandling utenfor avtalen 

Onalive kan behandle personopplysninger utenfor dette dokument i tilfelle det kreves av EU-retten eller nasjonal rett, som Onalive er underlagt. Ved behandling av personopplysninger utenfor avtalen skal Onalive underrette deltakeren om årsaken til det. I så fall skal Onalive dog først, i det omfang det er lovlig, underrette deltakeren om et slikt pålegg, og i det omfang det er mulig gi deltakeren mulighet til å fremme innsigelser mot dette. 

Cookies

Vi bruker cookies til å sikre og forbedre din brukeropplevelse samt registrere besøksstatistikk. Vi benytter cookies som gjenkjenner deg som bruker hvis du senere skal melde deg på et annet arrangement på Onalives plattform, samt cookies som sikrer at din brukersesjon ikke kan overtas av andre med tanke på hacking og hijacking. 

Spørsmål og support 

Alle spørsmål som vedrører praktiske ting omkring arrangementet skal stilles til arrangøren av arrangementet.